ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศ คลิก

ตรวจสอบรายชื่อ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการมอบตัว
เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกำเนิดวิทย์


1. ข้อตกลงการให้ทุนการศึกษา และเอกสารแนบท้าย พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท    2 ชุด      ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2. ใบมอบตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3x4 เซนติเมตร    1 ชุด      ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันที่แสดงว่านักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงดีและไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการเข้าพักในบ้านพักของโรงเรียน    1 ฉบับ      ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4. สำเนาสูติบัตร    1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดาและนักเรียน    คนละ 2 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดาและนักเรียน    คนละ 1 ฉบับ
7. รูปถ่ายนักเรียนที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3x4 เซนติเมตร    2 รูป