ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกำเนิดวิทย์

1. ตรวจสอบรายชื่อ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศ คลิก ตรวจสอบผ่านระบบ คลิก
2. เอกสารยืนยันการเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกำเนิดวิทย์
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก
3. รายการเอกสารประกอบการมอบตัว เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกำเนิดวิทย์
1) เอกสารที่จะต้องส่งในวันที่มามอบตัวที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ด้วยตนเอง     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 01 - 03 คลิก
รายการที่ เอกสาร จำนวน
1.1 ข้อตกลงการให้ทุนการศึกษาและเอกสารแนบท้าย พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท แบบฟอร์ม 01 2 ชุด
1.2 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันที่แสดงว่านักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงดีและไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการเข้าพักในบ้านพักของโรงเรียน แบบฟอร์ม 02 1 ฉบับ
1.3 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้ปกครองคนที่ 2 และผู้ปกครองคนที่ 3 แบบฟอร์ม 03 1 ฉบับ
1.4 ใบมอบตัวนักเรียน (กรอกข้อมูลนักเรียนผ่านทาง link: https://goo.gl/x1gtMQ) 1 ฉบับ
1.5 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ
1.6 สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดาและนักเรียน คนละ 3 ฉบับ
1.7 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดาและนักเรียน คนละ 1 ฉบับ
1.8 รูปถ่ายนักเรียนที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3x4 เซนติเมตร 3 รูป
2) เอกสารที่จะต้องส่งภายในวันที่ 21 เมษายน 2562 ที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
รายการที่ เอกสาร จำนวน
2.1 หลักฐานใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1) ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีจัดส่งเอกสารรายการที่ 2.1 ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ให้ส่งมาตามที่อยู่ดังนี้
 เรียน ฝ่ายวิชาการ ฯ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
    999 หมู่ 1 ตำบลป่ายุบใน
    อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210